Informace pro vycházející žáky

Aktuální informace pro žáky 9. ročníků a pro zájemce o studium na nižším gymnáziu

Jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2023/2024

https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

 

Čtyřleté obory vzdělání: 1. termín: pátek 12. dubna 2024 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: úterý 16. dubna 2024 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín: pondělí 29. dubna 2024 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Termíny pro podávání přihlášek pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.

Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout ohledně významných záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl. občanského zákoníku).

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

V případě dotazů prosím kontaktujte naši kariérovou poradkyni, p. Marii Palánovou: marie.palanova@zstgm-ji.cz

Pokyny k vyplnění přihlášky na SŠ

do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Na stránkách příslušné SŠ jsou zveřejněna kritéria pro přijetí, prostudujte si.

Přihlášky ke studiu se podávají v papírové podobě do 30. listopadu 2023.

Na vytištěné přihlášce důkladně zkontrolujte údaje o vás a zákonném zástupci.

Jméno – popřípadě jména podle dokladu totožnosti

Rodné příjmení  - kolonku  proškrtnout

Rodné číslo – uvádí uchazeč, který koná jednotnou přijímací zkoušku, tzv. přijímačky (JZ), tedy přihláška na obor GSP (Gymnázium se sportovní přípravou).

Kontakt na uchazeče – nemusí být vyplněno

Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělání – týká se uchazečů se SVP. Škrtnete ano, protože úlevy v přijímacím řízení nepožadujete. Koho by se úlevy týkaly, bude mít nějaké doporučení pro nezbytné úpravy z poradny, konzultuje s výchovnou poradkyní paní Kazatelovou. Předkládání doporučení ŠPZ k přihlášce je na uchazeči, není povinné. Týká se hlavně oboru GSP, kde se koná jednotná přijímací zkouška.

Rovněž doporučuji pro žáky 9. ročníků při výběru oboru, i učebního, pokud jsou si vědomi nějakých omezení, předem konzultovat s vybranou střední školou.

Ročník SŠ – proškrtněte

Zkrácené studium – škrtáte ANO

Názvy škol, adresy a obory opisujete z Atlasu školství (je i v on-line verzi) nebo přímo ze stránek školy. Doporučuji, kvůli malému prostoru v kolonce, na horní řádek napsat název, do spodního kompletní adresu včetně PSČ. Nejdříve si vyzkoušejte rozvržení někam na papír, abyste věděli, jakým způsobem vepsat.

Uchazeč může podat v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku až dvě přihlášky (každou na jednu školu a obor vzdělání či na jednu školu pro 2 obory vzdělání, případně pro 2 různá zaměření školních vzdělávacích programů) na obory s talentovou zkouškou.

Pokud se uchazeč v 1. kole přijímacího řízení hlásí na 2 školy (obory vzdělání), uvádí se tyto školy (obory vzdělání) na obou tiskopisech ve stejném pořadí.

Zapsané pořadí škol neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje.

Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána JZ v přijímacím řízení pro obory s maturitní zkouškou (MZ), kde u oborů s talentovou zkouškou jde o obor GSP.

Upozorňuje se, že uchazeč, hlásící se obor GSP, koná JZ na škole, kde se na tento obor přihlásil v termínu odpovídajícímu pořadí této školy v přihlášce a stanovenému ministerstvem podle § 60c odst. 1 školského zákona. Pokud se uchazeč hlásí jen na jeden obor GSP, koná JZ v druhém termínu na škole, kam také podal přihlášku na obor s MZ bez talentové zkoušky.

Termín talentové/přijímací zkoušky: Uvádí se jeden z termínů talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky stanovených ředitelem školy při vyhlášení kritérií přijímacího řízení na základě § 62 odst. 1 až 3 podle § 60 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) školského zákona, kterého se uchazeč zúčastní ve škole v 1. kole přijímacího řízení. V případě konzervatoří se uvádí jen termín talentové zkoušky.

Závěr zdravotní způsobilosti – týká se oborů, kde je stanovena zdravotní způsobilost, opět sledujte stránky školy a vybraného oboru. Lékař v tiskopisu přihlášky vyjádří tak, že uchazeč je pro příslušný obor vzdělání (lze uvést pouze kód oboru vzdělání):

a) způsobilý

b) způsobilý s omezením (viz lékařský posudek v příloze)

c) nezpůsobilý (viz lékařský posudek v příloze).

Kolonku Adresa pro doručování pravděpodobně většinou proškrtnete.

POZOR! V kolonce Zákonný zástupce – datum narození zákonného zástupce.

V případě, že mezi zákonnými zástupci nedojde k dohodě, obrátí se na soud.

Kolonka na druhé straně tiskopisu Schopnosti, vědomosti, zájmy – sledujte kritéria přijímání dané školy – bývá uvedeno, jaké úspěchy v jakých soutěžích mohou ovlivnit výsledek přijímacího řízení.

Listů příloh – uvede se počet listů přílohy. V případě podání dvou přihlášek na jednu školu se přílohy dokládají jen jednou a na druhou přihlášku se uvede číslo spisu, kde jsou u první přihlášky doklady vloženy.

S případnými dotazy se obracejte, prosím, na mě.

Marie Palánová, marie.palanova@zstgm-ji.cz

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny