Informace pro vycházející žáky

Aktuální informace pro žáky 9. ročníků a pro zájemce o studium na nižším gymnáziu

Jednotná přijímací zkouška 2023

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky. Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou). 

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2022
  2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023

Bližší informace:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

nebo u paní učitelky Palánové marie.palanova@zstgm-ji.cz. Budou rovněž zavčas předány žákům.

 

 

Pokyny pro vyplnění přihlášky a další informace o přijímacím řízení 

Na vytištěné přihlášce důkladně zkontrolujte údaje o vás a zákonném zástupci.

Jméno – popřípadě jména podle dokladu totožnosti

Rodné příjmení  - kolonku  proškrtnout

Rodné číslo – uvádí uchazeč, který koná jednotnou zkoušku viz níže

Kontakt na uchazeče – nemusí být vyplněno

Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělání – týká se uchazečů se SVP. Škrtnete ano, protože úlevy u přijímacích zkoušek nepožadujete. Koho by se úlevy týkaly, bude mít nějaké doporučení pro nezbytné úpravy z poradny, konzultuje s výchovnou poradkyní paní Kazatelovou. Předkládání doporučení ŠPZ k přihlášce je na uchazeči, není povinné. Pokud se na daný obor přijímací zkouška nekoná, doporučení se k přihlášce nepřikládá. Rovněž doporučuji pro žáky 9. ročníků při výběru oboru, i učebního, pokud jsou si vědomi nějakých omezení, předem konzultovat s vybranou střední školou.

Ročník SŠ – proškrtněte

Zkrácené studium – škrtáte ANO

Názvy škol, adresy a obory opisujete z Atlasu školství (je i v on-line verzi) nebo přímo ze stránek školy. Doporučuji, kvůli malému prostoru v kolonce, na horní řádek napsat název, do spodního kompletní adresu včetně PSČ. Nejdříve si vyzkoušejte rozvržení někam na papír, abyste věděli, jakým způsobem vepsat.

Jednotná zkouška (tzv. přijímačky – písemný test z M a ČJ) – se koná v oborech s maturitní zkouškou (mimo oborů skupiny 82 – zde uchazeči konají talentové zkoušky) – uchazeč škrtne NE. Obory vzdělání bez maturitní zkoušky, kde se JZ neuplatňuje – v přihlášce se škrtne ANO.

Žáci podávají až 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března. I pro dva obory na stejné škole. (Podání dalších až 2 přihlášek na obory s talentovou zkouškou již proběhlo v listopadu.) V obou přihláškách budou školy a obory zapsané ve stejném pořadí. Pořadí určuje, ve kterém termínu bude uchazeč konat jednotnou zkoušku. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce jako 1. škola (1. obor s maturitní zkouškou), ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na druhém místě – 2. obor s MZ. Čtyřleté obory 13. a 14. dubna, šestiletá a osmiletá gymnázia 17. a 18. dubna. Uchazeč může písemné testy konat dvakrát, pokud jsou oba obory s MZ. Lepší výsledek testů se zasílá školám.

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2022 do oboru Gymnázium se sportovní přípravou (uchazeč může podat dvě přihlášky, hlásí-li se do tohoto oboru na dvě školy), a do 1. března 2023 podá až dvě další přihlášky na obory bez talentové zkoušky s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku a není tudíž možné, aby byl do oboru přijat.  Výsledek jednotné přijímací zkoušky mu bude započten v rámci přijímacího řízení na dalších školách, na které podal přihlášku a které zohledňují jednotnou přijímací zkoušku.

Zvláštním případem jsou obory L0 + H. Uchazeč vyplní do jedné kolonky Obor vzdělání příslušný obor vzdělání s MZ i doplňující obor vzdělání s výučním listem. Přihláška na tyto obory se počítá za jednu přihlášku z celkových dvou možných.

Ředitel školy může rozhodnout o konání školní přijímací zkouškysledujte proto stránky školy, na kterou se hlásíte. Pokud se nekoná, v přihlášce kolonku proškrtněte.

Závěr zdravotní způsobilosti – týká se oborů, kde je stanovena zdravotní způsobilost, opět sledujte stránky školy a vybraného oboru. Lékař v tiskopisu přihlášky vyjádří tak, že uchazeč je pro příslušný obor vzdělání (lze uvést pouze kód oboru vzdělání):

a) způsobilý

b) způsobilý s omezením (viz lékařský posudek v příloze)

c) nezpůsobilý (viz lékařský posudek v příloze).

Kolonku Adresa pro doručování pravděpodobně většinou proškrtnete.

POZOR! V kolonce Zákonný zástupce – datum narození zákonného zástupce.

V případě, že mezi zákonnými zástupci nedojde k dohodě, obrátí se na soud.

Kolonka na druhé straně tiskopisu Schopnosti, vědomosti, zájmy – sledujte kritéria přijímání dané školy – bývá uvedeno, jaké úspěchy v jakých soutěžích mohou ovlivnit výsledek přijímacího řízení.

Listů příloh – uvede se počet listů přílohy. V případě podání dvou přihlášek na jednu školu se přílohy dokládají jen jednou a na druhou přihlášku se uvede číslo spisu, kde jsou u první přihlášky doklady vloženy.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 10. a 11. 5., pokud se uchazeč pro vážné důvody nemohl dostavit a jeho písemná omluva řediteli školy je uznána.

CERMAT zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2023.  Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Uchazeč, pokud byl přijat, uplatněním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí potvrzuje svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru na SŠ. Zpětvzetí zápisového lístku je možné pouze pro uplatnění na škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání (tedy nejdříve nebyl přijat). Musí ovšem doložit doklad o přijetí. Zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci na naší škole oproti podpisu. O jeho vydávání budete informováni.

Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech po uzavření 1. kola přijímacího řízení jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů.

V dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč omezen počtem přihlášek, přitom v každé přihlášce uvede pouze jednu školu (jeden obor). U JZ bude uvedeno NE, protože jednotná zkouška se již nekoná.

S případnými dotazy se obracejte, prosím, na mě.

Marie Palánová, marie.palanova@zstgm-ji.cz

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny