Hodnocení distanční výuky v 1. pololetí 2020/2021

Zhodnocení dotazníku pro rodiče žáků 3. - 9. tříd

Distanční výuka na ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava

Vážení rodiče, milí pedagogové,

Dovolte nám touto cestou zhodnotit dotazník, týkající se distanční výuky, který byl vyplňován od 1. 2. do 8. 2. 2021.

Dotazník vyplnilo celkem 206 rodičů, za což jsme velmi vděčni, neboť takový vzorek respondentů se dá již považovat za reprezentativní. V jednotlivých třídách se nám sešel tento počet odpovědí:

Celkem 96,6 % rodičů je spokojeno se způsobem, jakým je vedení školy informuje o aktuální situaci. Za tento výsledek jsme velmi rádi, je odrazem toho, že se skutečně snažíme ihned informovat rodiče o všech změnách nejen na webových stránkách školy, ale i prostřednictvím aplikace Bakaláři.

Dále získala distanční výuka na ZŠ T. G. M. celkem 7,6 hvězdiček z 10, přičemž z 60 % získala výuka 8 a více hvězdiček. Tento skvělý výsledek patří na vrub našim pedagogům, kteří věnují distanční výuce nezměrné úsilí a náleží jim za to nejen velký dík, ale i obdiv.

Z dotazníku rovněž vyplynulo, kolik času průměrně věnují naši žáci online výuce. Na 1. stupni je to nejčastěji 1–2 hodiny denně a na 2. stupni 3–4 hodiny denně. Tento přístup odpovídá doporučení MŠMT. Je pochopitelné, že jsou dny, kdy je na 2. stupni více, či méně hodin online, protože učitelé se přizpůsobují nejen rozvrhu hodin, ale především aktuální potřebě online výuky. Také je velmi obtížné domluvit se na tom, kdy bude mít který z pedagogů online hodinu, což se nám snad podařilo zkoordinovat pomocí synchronizovaného kalendáře, kam pedagogové zapisují své online hodiny.  
Většině rodičů by vyhovovala online výuka 3-4 hodiny denně na 2. stupni, na 1. stupni je většina rodičů rovněž spokojena s délkou online výuky. Je pochopitelné, že se v dotazníku objevily i jiné odpovědi. Často zaznívá odpověď, že by online výuka měla trvat stejně dlouho, jako výuka ve škole. S tím se však neslučují doporučení ministerstva školství, týkající se času, který by měl žák základní školy trávit před počítačem. I dospělý člověk stěží udrží pozornost u počítače více než 4 hodiny. Naproti tomu se v dotazníku často objevuje odpověď, že žáci tráví u počítače příliš mnoho času. Z těchto informací vyplývá, že nejde vždy vyhovět všem. Pokud bychom počet online hodin navýšili, budou nespokojeni rodiče, kterým nevyhovuje, že jejich dítě tráví u PC příliš mnoho času. Naopak, pokud bychom snížili počet online hodin, některým rodičům by se zdálo, že výuka není dostačující. Největší podporu měl na 2. stupni názor, že je optimální výuka 3-4 hodiny, v takto nastaveném systému tedy budeme nadále pokračovat.

Pokud rodiče shledávají online hodinovou dotaci v některém předmětu za nedostatečnou, byli bychom velmi rádi, kdyby kontaktovali konkrétního učitele, případně třídního učitele.

Další část dotazníku se týkala „off-line“ domácí práce, tedy zpracování zadaných úkolů. Nejvíce odpovědí získal časový údaj 1-2 hodiny denně, což se opět shoduje s většinovým požadavkem rodičů, jaký ideální čas by si představovali k vypracovávání domácích úkolů. Rovněž i zde se objevuje více odpovědí v různých rozmezích, jsou rodiče, kteří by byli ochotni tolerovat i 4 hodiny denně, zároveň by si někteří rodiče přáli, aby jejich dítě trávilo domácími úkoly méně než jednu hodinu denně. V případě 1. stupně ZŠ není příliš obtížné řídit objem učiva a domácí přípravy. V případě 2. stupně ZŠ však není v možnostech vyučujících kontrolovat množství zadaných úkolů už proto, že jsou zadávány od více pedagogů. Opět připomínáme, že máte možnost spojit se s konkrétním vyučujícím a domluvit se s ním, pokud objem domácí přípravy je nad síly vašich dětí.

Tento aspekt distanční výuky byl několikrát zmiňován v doporučeních, která jste nám mohli sdělit v otázce č. 9. V těchto doporučeních se rovněž objevil zajímavý paradox. Tedy že by rodiče ocenili, kdyby se zvýšená pozornost věnovala pouze „hlavním“ předmětům, tedy Č, M, Aj a ostatní předměty by probíhaly pouze okrajově; naproti tomu vládne ve stejné míře názor, že se některým předmětům nevěnuje dostatečná pozornost.

 

Velmi často však zaznívá potřeba chválit děti a včas je hodnotit, aby měli rodiče možnost získat zpětnou vazbu. A také požadavek na zapnutou kameru vyučujícího, případně sdílení výukového materiálu, nikoliv sledování tmavé obrazovky. Rádi tyto připomínky předáme našim pedagogům a budeme se zabývat všemi náměty ke zlepšení ze strany rodičů. Další doporučení z otázky č. 9 budou předána konkrétním vyučujícím. Týkají se především obtíží s komunikací a přístupem některých učitelů.

Především jsme však vděčni za pozitivní ohlasy, které nám mohli rodiče zanechat v otázce číslo 8. Přestože je distanční výuka pro nás všechny velmi náročná, obtížná a komplikovaná, našli v sobě rodiče mnoho slov chvály (mnohonásobně více než negativních vyjádření v ot. č. 9). Za mnohé oceňují rodiče obrovské zlepšení proti jarnímu lockdownu. Většina rodičů si je vědoma složitosti situace
a vyjádřila podporu našim pedagogům. Rodiče také přejí hodně síly a trpělivosti, a to především ti, kteří se někdy zúčastnili online výuky.

Velkého ocenění se dostalo pedagogům 1. stupně včetně učitelů anglického jazyka, kdy rodiče prostřednictvím dotazníku předali poděkování každému z nich, rovněž byla vysoce oceněna práce většiny pedagogů druhého stupně. Konkrétní obsah sdělení bude předán jednotlivým pedagogům.

Většina rodičů děkuje našim učitelům za snahu. S tím nezbývá než souhlasit. Mnoho našich kolegů se stále vzdělává, takže i potom, co dokončí online výuku, tráví u počítače mnoho dalších hodin. Snaží se totiž vymýšlet co nejzajímavější činnosti pro své žáky, aby udrželi jejich pozornost a aby své „svěřence“ pro učivo nadchli. Tak jako v každém odvětví, i zde se někdy nedaří vše tak jak má. Náš názor je ale takový, že naši učitelé dělají vše ve svém nejlepším přesvědčení, a především pro své žáky.

A nic z toho by nefungovalo bez podporujících rodičů. Děkujeme vám za slova chvály, za trpělivost, a především za spolupráci. Děkujeme také za objektivní negativní zkušenosti, i ty pro nás mohou být cestou ke zlepšení. A chápeme rozhořčení některých z rodičů, i my máme celé této situace někdy plné zuby.

Závěrem nám dovolte vyslovit přání, abychom se co nejdříve shledali v naší škole při běžné výuce. 

Vedení školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny