Návrat žáků 1. stupně do školy

Příloha Čestné prohlášení

Sdělení rodičům žáků 1. stupně

Sdělení se týká informací o obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole a jejích podmínkách.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 18. 05. 2020.

Toto sdělení budeme přeposílat i přes Bakaláře. Pokud zprávu neobdržíte do úterý 19.5.2020 a Vaše dítě je nahlášeno, kontaktujte prosím vedení školy na tel. 567 570 275
nebo na email: marketa.pfeiferova@zstgm-ji.cz.

Při prvním vstupu žáka do školy musí předložit  žák svému vyučujícímu čestné prohlášení, toto prohlášení je dnes k dispozici u vchodu do školy. /Čestné prohlášení.pdf

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.);
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (je součástí čestného prohlášení).

Pokud zákonný zástupce dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:

1. Docházka (dobrovolnost)

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně. Docházka se bude evidovat v papírové podobě – třídní knize. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný zástupce omluví žáka přes systém e-omluvenka a podá informaci o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pro jistotu předkládám rizikové faktory, které jsou součástí čestného prohlášení.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 3. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

2.Rouška a hygienická opatření

Ve škole budou vymezeny prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. V průběhu pobytu ve třídě o nošení roušky rozhoduje pedagogický dohled s ohledem na doporučení MŠMT. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. To samozřejmě neplatí ve společných prostorách, kde je budou muset mít všichni nasazeny. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Třídy a toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou s dezinfekcí a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

3.Doba výuky a její organizace

Výuka bude probíhat od 25. 5. 2020.  

Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob s tím, že je nezbytné dodržet  zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Výuka bude uspořádána tak, aby nemohlo dojít ke kontaktům mezi jednotlivými skupinami.

Abychom zamezili nadměrnému shlukování žáků před školou, vyzvednou si vyučující žáky v následujícím časovém schématu:

7.30 – 1. a 5. ročníky

7.35 – 3. ročníky

7.40 – 2. ročníky

7.45 – 4. ročníky

V případě, že žák nestihne určený čas, vstupuje do budovy školy sám.

4.Stravování

Školní jídelna bude v provozu a bude připravovat pouze jednu variantu oběda.
S ohledem na zachování rozestupů budou žáci chodit na obědy v těchto časech:

11.00 – 1. ročníky

11.25 – 2. ročníky

11.50 – 3. ročníky

12.15 – 4. ročníky

12.40 – 5. ročníky

Rodiče, kteří vedení školy nahlásili zájem o stravování, budou mít automaticky zprovozněn systém Strava.cz a obědy jim budou přihlášeny. Případně kontaktujte vedoucí jídelny p. M. Marečkovou na tel. čísle: 567 570 274 nebo na email: jidelna@zstgm-ji.cz.

5. Odpolední provoz školy

Odpolední provoz bude probíhat v odděleních školní družiny za přítomnosti vychovatelek ŠD.

 

Mgr. Andrea Frolíková – ředitelka školy

V Jihlavě: dne 14. 5. 2020

 

/Čestné prohlášení.pdf

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny