Návrat žáků 9. ročníku do školy

Příloha Čestné prohlášení

Sdělení rodičům žáků 9. tříd

Sdělení se týká informací o obnovení osobní přítomnosti žáků 9. tříd ve škole a jejích podmínkách.

 

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 05. 2020.

Při prvním vstupu žáka do školy musí předložit  žák čestné prohlášení/Čestné prohlášení.pdf

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.);
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (je součástí čestného prohlášení).

Pokud zákonný zástupce dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:

1. Docházka (dobrovolnost)

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 05. 2020. Docházka se bude evidovat v papírové podobě – třídní knihy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný zástupce omluví žáka přes systém e-omluvenku a podá informaci o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pro jistotu předkládám rizikové faktory, které jsou součástí čestného prohlášení.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 3. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

2.Rouška a hygienická opatření

Ve škole budou vymezeny prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, jestliže je zachován rozestup nejméně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. To samozřejmě neplatí ve společných prostorách, kde je budou muset mít nasazeny. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Třídy a toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

3.Doba výuky a její organizace

Výuka bude probíhat ve dnech pondělí a čtvrtek od 8:30 hod. do 11:45 hod. a bude zcela zaměřena na přípravu na přijímací zkoušky. Půjde tedy o učivo českého jazyka a matematiky. Časové bloky budou nastaveny: český jazyk 90 min. a matematika 90 min. (s přestávkou 15 min.).

Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob s tím, že je nezbytné dodržet  zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Výuka bude uspořádána tak, aby nemohlo dojít ke kontaktům mezi jednotlivými skupinami, pokud jich bude víc jak jedna.

4.Stravování

Školní jídelna v provozu nebude, proto je třeba, aby žáci a jejich zákonní zástupci s touto skutečností počítali. Nebude zajištěn ani pitný režim.

5.Způsob omlouvání žáků

Žák bude zařazen do jedné školní skupiny po celou dobu docházky. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

 

Mgr. Andrea Frolíková – ředitelka školy

V Jihlavě: dne 7. 5. 2020

 

/Čestné prohlášení.pdf

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny